Stichting Britt Helpt heeft integer handelen als kernwaarde in alle activiteiten die we ontplooien. Zowel bij de in Nederland uitgevoerde acties als bij de projecten in Zuid-Afrika zijn eerlijke verhoudingen de basis van waaruit gewerkt wordt. Signalen over integriteitsschendingen zijn in alle jaren gelukkig nog niet voorgekomen. In de manier waarop wij georganiseerd zijn, verkleinen we het risico op grensoverschrijdend gedrag of misstanden in de machtsverhoudingen. Dit wordt zichtbaar doordat wij 

–          In Nederland met een vast bestuur werken, ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid handelt en gezamenlijk evenveel zeggenschap heeft. Dit voorkomt integriteitsproblemen binnen het bestuur. 

–          Onze contacten in Nederland en in Afrika baseren op een persoonlijke relatie waarbij afspraken vastgelegd en gedeeld worden. Er is geen spraken van hiërarchie of persoonlijke belangen binnen de verhoudingen ter plaatse in relatie tot de doelen die de Stichting daar realiseert. 

–          In Afrika goede banden hebben met de contactpersonen op de projecten zelf en daarnaast een vrijwilliger ter plaatse hebben die ons op de hoogte houdt en wanneer nodig concrete vragen of aanbevelingen doet. Deze vrijwilliger heeft dezelfde belangen als de projecten. 

Binnen ons bestuur hebben we geborgd dat meldingen en klachten in de breedste zin van het woord geborgd en opgevolgd worden. Maud van Bree, bestuurslid met als portefeuille onderwijszaken, is het aanspreekpunt rondom integriteitsvragen. Mochten er meldingen binnenkomen, dan wordt deze melding ingeschat en opgevolgd met behulp van het instrument voor  classificatie en triage van meldingen via https://integriteit.maglr.com/9670/veilig-melden-en-adequaat-handelen . 

Ook klachten, meldingen en tips voor de Stichting, van welke aard dan ook, worden geborgd en opgevolgd binnen het bestuur van Stichting Britt Helpt.